ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ : 14000000-2666

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณทิพวัลย์ ถิระโคตร โทร.1606

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเิบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : 31/8/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.80 (2020-08-31)

86.80

31/8/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/07/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-30)

78.00

สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-05-30)

76.00

สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 76.49

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.09 (2020-04-29)

73.09

29/4/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.13

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.69 (2020-03-25)

69.69

25/3/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.13

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.47 (2020-02-27)

66.47

27/2/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.47%

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.61 (2020-01-30)

61.61

30/1/2563 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.61%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.11 (2019-12-23)

49.11

สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.11

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.47 (2019-11-28)

36.47

28/11/2562 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.47

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.42 (2019-10-31)

8.42

31/10/2562 : สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 8.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0848

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.11

100 / 100
2
69.69

100 / 100
3
78.78

100 / 100
4
93.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **