ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน : 14000000-2668

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณอโณทัยฯ โทร.1607

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ทำให้หน่วยงานควบคุมทรัพย์สินได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ทราบถึงทรัพย์สินในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและเป้าหมายเชิงการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถควบคุมทรัพย์สินได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จากตัวทรัพย์สินจริง จากการงานทรัพย์สินประจำปี และการบันทึกในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) 2. เพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สินที่เชื่อมโยงไปสู่ระบบงานบัญชีได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง 3. เพื่อให้การจัดทำงบทรัพย์สินและบัญชีสินทรัพย์ในภาพรวมของสำนักการคลังถูกต้อง 4. เพื่อพัฒนาและควบคุมระบบทรัพย์สินของสำนักการคลัง ให้สอดคล้องกับการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ของกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลทรัพย์สินของสำนักการคลังถูกต้องเป็นปัจจุบัน ใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดเป้าหมายเชิงบริหารได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้การปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการคลัง ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบทรัพย์สินของสำนักการคลังถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เสนอผ่านกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรองทรัพย์สิน 3. เพื่อให้การจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของสำนักการคลังเสร็จทันภายในกำหนด 4. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-25)

100.00

25/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-10-31)

95.00

31/10/2562 : รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินภาพรวมของสำนักการคลัง พร้อมทั้งจัดทำรายงานงบทรัพย์สินของสำนักการคลังเรียบร้อย ภายในกำหนด ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการ ที่ กท 1301/4528 ลว. 30 ต.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2668

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2668

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0850

ตัวชี้วัด : คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **