ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-30)

0.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ยังไม่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชีเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-30
สิ้นสุด :2020-04-30
ขั้นตอน 3
:จัดหาสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่อบรม และเป็นองค์กรที่มี่ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการบัญชี และเศรษฐศาสตร์
:20%
เริ่มต้น :2020-05-31
สิ้นสุด :2020-05-31
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-06-30
สิ้นสุด :2020-06-30
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการตามกำหนด
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-31
สิ้นสุด :2020-08-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **