ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบนาญกรุงเทพมหานคร : 14000000-2674

สํานักการคลัง : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวกรณิการ์ พรณะศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ถือเป็นปูชนียบุคคลของสังคม มีประสบการณ์ชีวตที่ยาวนานมีความรู้ ความสามารถ ความสุขุมรอบคอบ และยังเป็นคลังสมองที่สำคัญในการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจำนวนข้าราชการบำนาญประมาณ 20,000 คน ซึ่งชีวิตหลังเกษียณอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้าน บางครั้งขาดการดูแลเอาใจใส่จากคอรบครัว รู้สึกว่าตนเองหย่อนคุณภาพในสังคมเป็นสาเหตุใ้หเกิดความวิตกกังวล เศร้าซึม เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยตระหนักในคุณค่าของข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร กองบำเหน็จบำนาญจึงจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครได้รับความรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย และมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนนาวและมีความสุขยิ่งขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาสุขภาพและใจของผู้สูงอายุ

14100000/14100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครได้รับความรู้เรื่องวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 2. เพื่อให้ข้าราชการบำนาญได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชิวิตให้ยืนยาวและมีความสุขยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูบำนาญกรุงเพทมหานคร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 3,000 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-16)

10.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-12)

10.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมการประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯพร้อมประสานงานหาวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดส่งจดหมายเชิญข้าราชการบำนาญเข้าร่วมสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2674

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2674

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0845

ตัวชี้วัด : ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **