ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 14000000-2677

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธารทิพย์ หงษ์ทอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562.....

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฏหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-19)

92.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-06-16)

87.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-05-19)

87.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :มีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-21)

85.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติและคู่มือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-01)

80.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :มีการขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามกฎหมายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นปีแรกที่บังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงอาจเกิดปัญหาในการตีความข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/-

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2677

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2677

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0833

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **