ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล : 14000000-2678

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภัทรา เล็กคง โทร. 0-2245-5307 หรือ โทร.1679

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองโรงงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

14070000/14070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฆลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3) โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินวันที่ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-17)

95.00

17/09/2563 : ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ให้ผู้รับจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/08/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/07/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-21)

50.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-26)

50.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กร กองโรงงานช่างกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ร่วมกันตรวจรับงาน งวดที่ 2 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัณญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่ในงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัณญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งอยู่ในงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัณญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-31)

25.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งมอบงานงวดที่ 1
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งมอบงานงวดที่ 2
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งมอบงานงวดที่ 3
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2678

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2678

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0844

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **