ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ : 14000000-2680

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สิน ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทรัพย์สินอาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการนี้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จึงเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินฯ จึงจัดทำกิจกรรมร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในมิติข้างต้นและให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีฐานข้อมูลทรัพย์สินเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ 2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) นำไปพัฒนาหรือสร้างรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

04/08/2563 : อยู่ระหว่าง่เสนอผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-01)

40.00

01/07/2563 : อยูู่ระหว่างเร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังส่งไม่ครบอีก 8 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/05/2563 :อยู่ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 69 หน่วยงาน และรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุทราบแล้ว จำนวน 44 หน่วยงาน และยังคงเหลือที่ไม่ได้รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 25 หน่วยงาน โดยกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครส่งรายงานฯ ภานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-29)

25.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานของกรุงเทพมหานครรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 10 หน่วยงาน และยังคงเหลือที่ไม่ได้รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 59 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ที่บันทึกไว้ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0507/399 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน่สำนักยุทธศาสตร์และประเมิินผลถ่ายโอนข้อมูลทรัพย์สินที่ซื้อและได้มาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562 จากระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำลังดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำลังดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำลังดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอยู่ระหว่างเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เวียนแจ้งการสำรวจไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลหน่วยงานที่รายงานการสำรวจทรัพย์สินฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2680

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2680

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0830

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **