ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : 14000000-2683

สํานักการคลัง

7.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7.00

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีประชากรที่อาศัยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ โดยใช้บริการสาธารณะของกรุงเพมหานคร จึงทำให้กรุงเทพมหานครมีภารกิจของงานและโครงการพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการมากมาย กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องจัดหารายได้ให้เพียงพอเพื่อดำเนินการตามภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๖ การคลังท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องทำอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗.๕ การคลังและงบประมาณกลยุทธ์ ๗.๔.๑..๑ เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บราบได้ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) ได้เห็นชอบแผนการบริหารทรัพย์สินฯ โดยให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุนหรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ แปลง

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับการพัฒนา 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินไปพัฒนาสร้างประโยชน์และหรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-20)

7.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาโครงการดังกล่าวฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-27)

7.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-29)

7.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินการเสนอโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมฯให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการฯ โดยใช้ขั้นตอนการพัสดุและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนได้ตัวที่ปรึกษาฯและลงนามในสัญญาจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับที่ปรึกษาตามโครงการฯ เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน ดำเนินการตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการศึกษาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2683

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2683

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0831

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุนหรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **