ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เสนอหนังสือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)เพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวฯ เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า การลงทุน หรือพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการหลายขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง- ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งอาจจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเห็นควรดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-26)

7.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-20)

7.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาโครงการดังกล่าวฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-27)

7.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-29)

7.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินการเสนอโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมฯให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการฯ โดยใช้ขั้นตอนการพัสดุและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนได้ตัวที่ปรึกษาฯและลงนามในสัญญาจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับที่ปรึกษาตามโครงการฯ เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน ดำเนินการตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการศึกษาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2683

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2683

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **