ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2685

สํานักการคลัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภาณุพงศ์ จันทะประเทศ โทร 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาใช้บริการมากทีสุด

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีสถิติตลอดจนข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจของนักธุรกิจ

เป้าหมายของโครงการ

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-17)

92.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน… ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-18)

67.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-16)

58.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-03-20)

41.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-17)

34.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-17)

31.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯและสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาและรวบรวมวิเคราาะห์ข้อมูลเศราฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปรับปรุงข้อมูลการลงทุนเพื่อประกอบการให้เป็นปัจจุบัน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ ให้มีความน่าสนใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความพึงพอใจจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูล ฯและสรุปผลกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2685

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2685

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0824

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.50

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **