ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2689

สํานักการคลัง

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายภานุพงษ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง มีภารกิจความรับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงควรมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจ

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐนข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษษข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ออกแบบรายงานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2689

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2689

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0822

ตัวชี้วัด : สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย มีฐานข้อมูล : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ มีฐานข้อมูล : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มีฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **