ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการให้กับบุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2690

สํานักการคลัง : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจิตรลดา ปุยภิรมย์ โทร.1659

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ในการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยงบประมาณสำหรับการพัฒนาในมิติเรื่องต่าง ๆ โดยการใช้เงินงบประมาณจักต้องอยู่ภายใต้การบริหารการคลังของบุคลากรด้านการเงินการคลังขององค์กร ซึ่งมีหน้าที่ดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรเหล่านี้ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถสูงมีความรู้รอบด้าน - สำนักการคลังเป็นหน่วยงานกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จึงต้องพิจารณาจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อรับรู้แลทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายระเบียบกำหนด - เพื่อร่วมกันระดมสมองในการหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อให้บุคลากรด้านการเงินการคลังได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- บุคลากรด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดค่าเป้าหมายเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาและผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถผ่านการทดสอบความรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-17)

0.00

17/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... -

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-17)

10.00

17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... -

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-16)

0.00

16/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ผว.กทม. ได้โปรดเห็นชอบให้ สผว. เวียนแจ้งให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ฯ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย รายละเอียดตามหนังสือสผว. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-17)

45.00

17/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... สถานการณฺ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่ได้จาการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการเล้กน้อยได้ ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่ควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามันโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เวียนแจ้งหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-18)

45.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตอบข้อปัญหาที่หน่วยงานแจ้งข้อปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไมม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-16)

35.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้หน่วยงานฯแจ้งข้อปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการสัมมนาและวิทยากร ติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการสัมมนา และวิทยากร ติดต่อสถานที่เหมาะสมในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหลักสูตรการสัมมนาและวิทยากร ติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : จัดทำโครงการสัมมนา และเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-27)

0.00

-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการสัมมนา และเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการสัมมนา และวิทยากรติดต่อสถานที่ที่เหมาะสม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและอุปกรณ์ ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมมนาโดยการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลการสัมมนา
:15%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2690

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2690

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0847

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สศค. และ กตจ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **