ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเผยพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง www.bangkok.go.th/fiic/วารสารบางกอก ECONOMY/Line/Facebook : 14000000-2692

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภานุพงษ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งข้อมูลที่บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลฯ ให้มากที่สุด

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ได้หลายช่องทาง อย่างน้อย 3 ช่องทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/facebook/วารสารฯ สำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-17)

92.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารฯสำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-17)

54.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-18)

48.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม/เผยแพร่ ข้อมูลข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.90 (2020-04-16)

41.90

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน… รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคาาะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก Economy

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-20)

35.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลบทวิเคาะห์ ออกแบบวิธีการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในฐานจ้อมูล ผ่านเช่องทางเว็บไซต์ ฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-17)

27.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวยรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช้องทางเว็บไซต์/ไลน์/Facebook/วารสาร บางกอก E-conomy

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผ่านชอ่องทางเว็บไซต์/วารสารบางกอก ECONOMY/ไลน์/Facebook

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมบทความการวิเคราะห์ทางเสณาฐกิจของ กทม.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2692

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2692

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0823

ตัวชี้วัด : มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง : 3

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **