ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ภาระผูกพันเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร : 14000000-2693

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางขัวญชนก ธัญญศรีสังข์ โทร. 1181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพจำนวนมาก ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการกับประชากรทั้งหมด แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีงบประมาณจำกัด กรุงเทพมหานครจึงต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพที่สุด การวางแผนการดำเนินโครงลงทุนพื้นฐานขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานค จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน - ผู้บรหารกรุงเทพมานครจึงต้องการทราบถึงภาระหนี้/ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลต่อฐานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงบประมาณ และบริหารจัดการการคลังของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การจัดทำข้อมูลการเงินที่เป็นหนี้/ภาระผูกพัน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถรับทราบข้อมูลภาระหนี้/การะผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำข้อมูลหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-20)

100.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-17)

80.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษา วิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-17)

65.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... นำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษา วิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บข้อมูลด้านหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาจากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บข้อมูลด้านหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาจากทุกหน่วยงานของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเก็บข้อมูลด้านหนี้/ภาระผู้กพันตามสัญญาจากทุกหน่วยงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษา วิเคราะห์
:30%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร กทม.
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2693

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2693

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0837

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **