ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 14000000-2694

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองรายได้ 1621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ประกาศบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ขณะที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตสามารถแจ้งภาษี ประเมินภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2.เพื่อให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดการอุทธรณ์การประเมินภาษี

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการข้อแก้ไขการประกาศบัญชีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดในกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-20)

100.00

20/10/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-17)

95.00

17/09/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจาก สนข.

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/08/2563 : รวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/07/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการเนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-19)

40.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-20)

35.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานรวบรวมข้อมูลกับสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2694

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2694

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0825

ตัวชี้วัด : ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **