ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2704

สํานักการคลัง : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางจุติมา รามัญศรี โทร. 1187

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งประกอบด้วย นโยบายด้านเงินคงคลัง นโยบายด้านรายจ่าย นโยบายด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายด้านรายได้ และนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง และได้ประกาศให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย (แผนปฏิบัติ) นแต่ละด้านเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากล และเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว รวมถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1076/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตามการเนินงานตามนโยบายการเงินการคลัง ของกรุงเทพมหานคร - เพื่อประเมินแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย (แผนปฏิบัติ) ในแต่ละด้าน ว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (แผนปฏิบัติ) ไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านเงินคงคลัง - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านรายจ่าย - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านรายได้ - แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-18)

45.00

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-19)

35.00

- รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ (เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-17)

25.00

- จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติมที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

- จัดทำข้อมูลรายนงานการประเมินความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง - จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้านและโดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ แลัจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอรายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังฯ
:30%
เริ่มต้น :2021-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินกาคลังฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2704

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2704

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2010

ตัวชี้วัด : ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **