ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง : 14000000-2709

สํานักการคลัง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

ทิพวัลย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการที่มีกฎหมายบังคับใช้ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ปรากฏว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่บังคับใช้ทั่วทั้งประเทศ และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้และทําความเข้าใจในกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ และการบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ - เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานและพิจารณากลั่นกรองงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : จัดทำหนังสือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดส่งประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง พัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : กำหนดหลักสูตรการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการสัมมนาและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการสัมมนาและวิทยากร ติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการสัมมนาโครงการบรรยาย/ อภิปราย
:40%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลการสัมมนา
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-881

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **