ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าชปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก : 14000000-2711

สํานักการคลัง : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

จิรฎา ดิษยบุตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือผู้ประกอบการสถานการค้าปลีกประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษีตามปริมาณการจําหน่ายน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ที่จําหน่ายได้ในแต่ละเดือนในอัตราลิตรละห้าสตางค์ ซึ่งแต่ละสำนักงานจะต้องจัดทำทะเบียนผู้เสียภาษีน้ำมันฯ (ท.1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ในแต่ละเดือน ตลอดจนต้องมีการปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีน้ำมันฯ (ท.1) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อจะได้ติดตามจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้กองรายได้ สำนักการคลัง เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการรวบรวมผลการจัดเก็บภาษีฯ เพื่อวางแผนวิเคราะห์และจัดทำประมาณการยอดการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี จึงได้จัดทำกิจกรรมเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตในการติดตาม เร่งรัดจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ให้สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเร่งรัด ติดตามผลการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก 2.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของยอดประมาณการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภน.03 ที่สำนักงานเขตจัดเก็บภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

1/28/2021 : เจ้าหน้าที่กองรายได้ตรวจสอบแบบ ภน.03

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต รับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีน้ำมัน ตรวจสอบแบบฯ คำนวณภาษี และรับชำระเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-27)

3.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-31)

1.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :'''

** อุปสรรคของโครงการ :///

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-30)

2.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กองรายได้สำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กองรายได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ส่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT)
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กองรายได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2711

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2711

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2017

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **