ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก : 14000000-2722

สํานักการคลัง : (2564)

38

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38

กองการเงิน สำนักการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและนำ้มันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก

14030000/14030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 2. ให้บริการชำระภาษีด้วยวิธีทันสมัย 3. ให้บริการชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาระบบชำระเงินค่าภาษีผ่านระบบ e-payment ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 2. เพื่อบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ 3. เสริมสร้างศักยาพด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นมาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-24)

38.00

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับการจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก งวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-01-27)

37.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการตรวจรับและทดสอบระบบ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการตรวจรับต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง (ผอ.สนค.ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) ภายใน 5 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างทดสอบระบบ เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-30)

3.00

30/11/2563 : ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เรื่อง เนื้องานตาม TOR ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งแผนดำเนินการโครงการฯ และรายงานผลการศึกษา ส่งโปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการยื่น แบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ต
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งโปรแกรมระบบงานรับเงิน
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **