ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2724

สํานักการคลัง : (2564)

13

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 13

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 90

หลักการและเหตุผล

-

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-28)

13.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน หลักจากได้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจะทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกรอกข้อมูลส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผลสำรวจข้อมูลทรัพย์สินฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินฯ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-30)

4.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อมุลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-30)

2.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2724

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2724

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2011

ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **