ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2726

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานเป็นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำรายงานการเงินรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถจัดทำรายงานการเงินรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-12)

100.00

12/1/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - จัดทำรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อย และส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือที่ กท 1304/5381 ลว.28 ธ.ค. 2563 และส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลางตามหนังสือที่ กท 1304/5382 ลว.28 ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-16)

60.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ในระหว่างให้หน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาด หมายเหตุ สยป.ให้เพิ่มโครงการนี้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำบันทึกตรวจสอบยืนยันยอดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:หน่วยงานส่งรายงานการเงินของหน่วยงานมาให้กองบัญชี
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการเงินของหน่วยงาน พร้อมส่งให้หน่วยงานแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:หน่วยงานแก้ไขข้อผิดพลาดและส่งกลับคืนมาให้กองบัญชี
:0%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2013

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.50

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **