ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจ Co - Happiness (รักษารอบ Best Service) : 15000000-2531

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นาย โทร. 3348

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจตรา บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน บางครั้งอาจจะต้องทำให้ข้าราชการและบุคลากรเผชิญกับความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงานประกอบกับลักษณะของงานที่ต้องทำงานนอกเวลาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร และพบว่าการสำรวจตามแบบสัมภาษณ์การกำหนดแนวทางดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของข้าราชการและบุคลากร ประเด็นที่ข้าราชการและบุคลากรเห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน คือ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ การใช้สถานที่ราชการไม่เหมาะสม ไม่มีมุมพักผ่อนระหว่างวัน เป็นต้น สำนักเทศกิจ จึงเห็นว่าการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานให้ข้าราชการและบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้จัดทำโครงการ เทศกิจ Co - Happiness เพื่อดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน มีความกระตือรือร้นที่จะทุ่มเททำงานให้องค์กรอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงสร้างความรู้สึกให้ข้าราชการและบุคลากรมีความภาคภูมิใจ และรักองค์กรของตัวเอง

15060101/15060101

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักเทศกิจมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีความสุข ในการทำงาน 2. เพื่อให้สถานที่ทำงานของสำนักเทศกิจมีความร่มรื่น มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดอบายมุข

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักเทศกิจมีบรรยาการศที่น่าทำงานมากขึ้น 2. ข้าราชการและบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2531

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2531

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **