ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร : 15000000-2532

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายวสันต์ ภู่เกิด โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร และเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้การจราจรติดขัดก่อให้เกิดปัญหาการจราจรส่งผลกระทบการจราจรโดยรอบ บางครั้งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนน กรุงเทพมหานครเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร มีความสามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหา มีความสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักเทศกิจขึ้น

15060301/15060301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด 2. เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า – เย็น รอบสำนักเทศกิจ และบริเวณใกล้เคียง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2532

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2532

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **