ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน : 15000000-2534

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวปัทมาพร จันทร์ทองศรี และนายสุรัตน์ สุทธิศักดิ์ โทร. 3318

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. เครือข่าย หมายถึงขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 2. ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดแห่งหนึ่ง มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 3. ความปลอดภัย หมายถึงสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆ อันจะเกิดแก่ร่างกายชีวิต หรือทรัพย์สิน

15060302/15060302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดตั้งเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

1. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ภาคี/เครือข่ายความร่วมมือ 2. หน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 ภาคี/เครือข่ายความร่วมมือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **