ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร : 15000000-2535

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวหัสญา เกตุสุวรรณ์ โทร. 3345-49

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์รวมความเจริญทุกด้านและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องเผชิญปัญหาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เช่น ปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย แหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ปัญหาการจราจร อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้าที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้นสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงานของกรุงเทพมหานครให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15060101/15060101

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง กฎ ระเบียบต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการจัดระเบียบเมืองและการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมสำคัญในหลายด้าน อาทิเช่น งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวตามโครงการเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว (Seg Way)

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงออกปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ค้า ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในบริเวณจุดหรือพื้นที่การยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตามที่กำหนดในแผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตามที่หน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ร้องขอรับการสนับสนุน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2535

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2535

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **