ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว : 15000000-2537

สํานักเทศกิจ : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายจิโรจ โทร. 3347-49

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่องเที่ยว อันดับที่ 1 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 3 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยวขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

15060102/15060102

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 2. เพื่อตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 3. เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 4. เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีเหตุจำเป็น 5. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว ทันที ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

- พื้นที่ดำเนินการ 1. สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร เช่น รอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หน้าโรงละครแห่งชาติ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท้องสนามหลวง และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น 2. สถานที่ท่องเที่ยวเขตดุสิต ได้แก่ ลานพระราชวังดุสิต วัดเบญจมบพิตร เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าชุดผู้ควบคุมและพนักงานเทศกิจ ส1 หรือ ส2 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยอยู่การกำกับ ดูแลของผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2537

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2537

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **