ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตรวจตู้เขียว) : 15000000-2538

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายการันต์ อยู่สำลี โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญ ในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาอาชญากรรมซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆอันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณและช่วงเวลาที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้งเพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

15060302/15060302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยเพื่อป้องปรามและลดโอกาสการก่ออาชญากรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **