ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร : 15000000-2539

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางจิตสุภา ศิริพาณิชย์ และนางทวี การเพียร โทร. 3316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างเสริมความสามัคคีและมีระเบียบวินัย โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครรวมพลังเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศกิจด้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดพิธีทางศาสนา บริจาคโลหิตร่วมกัน และพัฒนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

15010700/15010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรำลึกถึงวันด่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อรวบรวมความพร้อมและศักยภาพในการรวมพลังเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้คำขวัญของเทศกิจ "เทศกิจเป็นมิตรกับทุกคน จริงจัง จริงใจ รับใช้ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 คน ร่วมบริจาคโลหิต 2. ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นศิริมงคล 3. พิธีมอบรางวัลจุดผ่อนผันดีเด่น และผู้ค้าดีเด่นกรุงเทพมหานคร 3.1 พีธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรแก่จุดผ่อนผันดีเด่น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3.2 พิธีมอบเข็มพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ค้าดีเด่น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3.3 พิธีปล่อยขบวนรถจักรยาน รถจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจเทศกิจ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3.4 กิจกรรมพัฒนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **