ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันภัยทางน้ำ : 15000000-2541

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักเทศกิจจึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันภัยทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการสัญจรทางน้ำ

15060302/15060302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือขึ้นลงเรือ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และผู้พิการ 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 4. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ หากพบว่าไม่มีความปลอดภัยให้แจ้งเจ้าของโป๊ะและท่าเรือให้แก้ไขให้เกิดความปลอดภัย 5. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 3. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2541

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2541

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **