ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับ ลด พื้นที่เสี่ยง กทม. : 15000000-2542

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายการันต์ อยู่สำลี โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญ ในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาอาชญากรรมซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆอันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้งเพื่อเป็นการตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการปรับ ลด พื้นที่เสี่ยงภัย กทม. ขึ้น

15060302/15060302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2542

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2542

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **