ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจและกวดขันการค้าหาบเร่-แผงลอย (จุดกวดขันพิเศษ) : 15000000-2545

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นาย โทร 3345

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000