ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าบริเวณซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว : 15000000-2551

สํานักเทศกิจ : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายจิโรจ เทียนโชติ โทร. 3347-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. กำหนดข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติ หมายถึง ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการค้าหาบเร่-แผงลอยเฉพาะพื้นที่ที่ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. ร้อยละความสำเร็จ หมายถึง การดำเนินงานจัดทำข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการค้าหาบเร่-แผงลอยเฉพาะพื้นที่ที่ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตามแผนงาน/ขั้นตอนที่กำหนด

15060102/15060102

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าบริเวณซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าบริเวณซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2551

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2551

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **