ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง : 15000000-2552

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายนาวิน หิรัญรุ่งรัตน์ โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนหลักในการปฏิบัติภารกิจช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้สำนักงานเขตและสำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น สวนสาธารณะทั้ง 18 แห่ง สถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ สะพานข้ามแม่น้ำ ท่าเรือ ท่าข้าม โป๊ะเรือ

15060302/15060302

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อรองรับนโยบายของคณะผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทงอันดีงามและเก่าแก่ของไทย 3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาร่วมในประเพณีลอยกระทงในที่และสถานสาธารณะต่าง ๆ 4. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สถานสาธารณะ เช่น การกวดขัน ดูแลไม่ให้จำหน่ายและจุดประทัด เล่นดอกไม้ไฟหรือพลุ การดูแลผู้ค้าไม่ให้มีการฝ่าฝืน การตักเตือนผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และผู้ที่ทำลายต้นไม้สาธารณะต่าง ๆ 5. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ออกตระเวนตราตรารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนที่มาเที่ยวงานลอยกระทงในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ตักเตือนประชาชนไม่ทิ้งขยะ ทำความสกปรกหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ทรัพย์สินสาธารณะ การช่วยเหลือคนตกน้ำ การสืบหาเด็กพลัดหลง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องปรามอาชญากรรม ลักขโมย ล้วงกระเป๋า การแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวและการห้ามมิให้มีการค้าขายสินค้า จุดประทัด ดอกไม้ไฟ ฯลฯ ในที่และสถานสาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **