ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 15000000-2553

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นายวิรัตน์ สายแวว โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ใช้รถและถนนบางส่วนที่ไม่เคารพกฎหมายและขาดวินัยการจราจรนำรถขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจร อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปัญหาการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

15060201/15060201

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2. เพื่อสร้างเสริมวินัยการใช้ทางเท้าให้เป็นไปกฎระเบียบที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานครปลอดจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **