ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 15000000-2555

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางวันธนา คงประเสริฐ โทร 02 4650532 ต่อ 3324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

15010800/15010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละไตรมาส - งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2555

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2555

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **