ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ : 15000000-2557

สํานักเทศกิจ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายพีระพงศ์ คุสินธ์ และนายณัฐพงษ์ สุขสำราญ โทร. 3320

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การทำงานของสำนักเทศกิจต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานและประชาชน ซึ่งอาจมีสิ่งยั่วยุหรือจูงใจให้เกิดการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและหน้าที่ที่ควรพึงปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างเสริมธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ

15010500/15010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักเทศกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลในการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารงานที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้างความพิงพอใจต่อประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : - อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. นำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **