ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ : 15000000-2560

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเทศกิจ หมายถึง กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศกิจ เช่น กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นต้น 2. การปรับปรุงกฎหมาย หมายถึง การพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

15090500/15090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **