ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา : 15000000-2565

สํานักเทศกิจ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจตรา และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย และกลยุทธ์หลักควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพิจารณาในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา สำนักเทศกิจจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งพบว่าผู้ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แนบรายละเอียดการขออนุญาตมาไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ สำนักเทศกิจจึงได้จัดการความเสี่ยงนั้น ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเบื้องต้นเป็นผู้ประสานผู้ขออนุญาตให้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะประสานเป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมการจัดทำทะเบียนคุม

15090500/15090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2. เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตติดตั้งป้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 3. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในเรื่องการพิจารณาขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของเรื่องขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาได้รับการพิจารณา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2565

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2565

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **