ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน(2563) : 15000000-2577

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรเพ็ญ ฟักเทศ และนายวินัย ประณต โทร. 3347-49

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีประชากรทั้งที่พักอาศัยและเดินทางผ่านเข้า-ออก วันละประมาณ 10 ล้านคน มีลักษณะสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งสู่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้บริการของเมืองตลอดเวลา ทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี คือปัญหาหาบเร่-แผงลอย ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งปรากฏอย่างเชนเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจรส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายในรูปต่างๆ ปัญหาด้านความมั่นคง ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวก สบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง สำนักเทศกิจจึงได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน 2. เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 3. เพื่อลดผลกระทบจากการกวดขันผลักดันจากเจ้าหน้าที่ และการยกเลิกจุดผ่อนผันที่เกิดกับผู้ค้า 4. เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว ดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกลับมาทำการค้าอีก 2. จัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และดำเนินการยกเลิกตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : สำนักเทศกิจ ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกอยู่ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน : ไม่พบผู้ค้า

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : สำนักเทศกิจ ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาโควิด 19 : ไม่พบผู้ค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 5 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : ไมพบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวอขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ไมพบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวอขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : ไมพบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวอขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลความคืบหน้าโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2577

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2577

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1430

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **