ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันภัยทางน้ำ (2563) : 15000000-2581

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักเทศกิจจึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันภัยทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการสัญจรทางน้ำ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือขึ้นลงเรือ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และผู้พิการ 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 4. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ หากพบว่าไม่มีความปลอดภัยให้แจ้งเจ้าของโป๊ะและท่าเรือให้แก้ไขให้เกิดความปลอดภัย 5. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 3. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-24)

95.00

24/9/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 40 ครั้ง (20 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,800 คน และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 446 ครั้ง (223 วันทำการ) ผู้รับบริการโดยประมาณ 49,500 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน *สรุปผลการทอดแบบสอบถาม จำนวน 500 ชุด สรุปความพึงพอใจจากประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.0 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.0 ในระดับน้อยกับน้อยที่สุด ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 40 ครั้ง (20 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,500 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน *สรุปผลการทอดแบบสอบถาม จำนวน 500 ชุด รายงานผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : *ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 38 ครั้ง (19 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,500 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน *ทำการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 42 ครั้ง (21 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,500 คน *ไม่พบอุบติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 38 ครั้ง (19 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 2,200 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 42 ครั้ง (21 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 2,000 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง (22 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 2,500 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง (19 วันทำการ) จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 5,700 คน *ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง (22 วันทำการ) ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : ชุตรวจปฏิบัติการทางน้ำสำนักเทศกิจออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 36 ครั้ง (18 วันทำาการ) จำนวนผู้รับบริการ โดยประมาณ 5,400 คน ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ได้รับอนุมัติโครงการ และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 2.ชุดตรวจและปฏิบัติการทางน้ำ ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง และออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 42 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แผนการตรวจ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 (1 - 31 มีนาคม)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุป/รายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ทอดแบบทดสอบ/เก็บแบบครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุป/รายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2581

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2581

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1429

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.49

0 / 0
4
4.48

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **