ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย(2563) : 15000000-2586

สํานักเทศกิจ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมีเนียม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยการใช้ป้ายโฆษณา ทำให้เกิดปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทัศนียภาพจากการมีป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง กีดขวางทางเดินเท้า หรือไม่มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักของตัวป้าย ทำให้เกิดการหลุดร่อนหรือการโค่นล้มของป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับบาดเจ็บได้ สำนักเทศกิจ โดยกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.เพื่อให้เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร และคอมโดมิเนียม รวมทั้งผู้ประกอบการรับจ้างติดตั้งป้ายโฆษณามีจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อกวดขันไม่ให้มีผู้ลักลอบติดตั้งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

การกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สนท. ได้ตรวจพบป้าย จำนวน300 ป้าย สนข.จัดเก็บป้าย ปี 2563 (เดือน ต.ค.62- ส.๕. 63) จำนวน 46,380 ป้าย จับปรับ 2,490 ราย เป็นเงิน 5,564,900 บาท ป้ายประเภทอื่น ๆ จัดเก็บได้มากทีสุด เขตห้วยขวางเก็บป้ายได้สุูงสุด เขตสะพานสูงเก็บค่าปรับได้สูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : สนข.ได้มีการจัดเก็บป้าย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 4,126 ป้าย ปรับ 223 ราย เป็นเงิน 408,400 บาท -เขตห้วยขวางจัดเก็บป้ายได้สูงสุด -เขตสะพานสูงจัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด -ป้ายที่พบมากที่สุด คือ ป้ายอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-04)

85.00

4/8/2563 : 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 2 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 4,126 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน ราย เป็นเงิน บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : เดือน มิ.ย. 2563 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 100 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 3,888 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 177 ราย เป็นเงิน 338,300 บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง 3.สนท.ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มเขต เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : เดือน พ.ค. 2563 สนท.ตรวจพบป้ายฯ จำนวน 84 ป้าย พร้อมทั้งประสาน สนข.ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สนข. ได้จัดเก็บป้าย ฯ จำนวน 3,089 ป้าย จับ-ปรับ 117 ราย เป็นเงิน 301,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-02)

75.00

2/6/2563 : สนท.ได้ตรวจป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน พ.ค. 2563 ขณะตรวจพบป้าย จำนวน 82 ป้าย ซึ่งได้ประสานให้ สนข.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ไม่พบป้ายในถนนที่ระบุเป็นเส้นทางตามโครงการถนนปลอดป้าย

** ปัญหาของโครงการ :่ช่วงระยะเวลาเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่ของ สนข. และ สนท. มีภารกิจเร่งด่วนตามที่ผู้บริหาร กทม. มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เช่น ภารกิจดูแลประชาชนที่มีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อสูง ต้องอยู่ Stay quarantine ที่พักของรัฐบาล และ กทม.ที่จัดให้ หรือ การจัดระเบียบผู้ใช้รถไฟฟ้า bts การจัดระเบียบประชาชน ผู้ใช้สวนสาธารณะ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : สำนักงานเขตรายงานการจัดเก็บป้ายฯ เดือนเม.ย. 2563 จำนวน 3,322 ป้าย จับ-ปรับ 227 ราย ค่าเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 355,100 บาท เขตห้วยขวางจัดเก็บป้ายได้สูงสุด จำนวน 685 ป้าย เขตพระโขนงสามารถเก็บค่าปรับได้สูงสุด จำนวนเงิน 111,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-05)

70.00

5/5/2563 : สนท. ได้ตรวจสอบป้ายฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เดือน เม.ย. 63 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : สำนักงานเขตได้รายงานการจัดเก็บป้ายโฆษณาฯ เดือน มี.ค. 63 จำนวน 5,563 ป้าย เขตทีจัดเก็บได้มากที่สุด คือเขตบางกะปิ จำนวน 1,139 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : สนท.ตรวจถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เดือน มี.ค. 63 ขณะตรวจพบป้ายฯ 53 ป้าย ได้ประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน ก.พ. 2563 ขณะตรวจไม่พบป้ายฯ และระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.2563 พบป้ายฯ จำนวน 35 ป้าย ซึ่ง สนท.ได้แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ส่วนตรวจและบังคับการ 3 ได้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 19 มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนตรวจและบังคับการ 3 ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรค ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.-2 เม.ย.2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ขาดบุคลากรในการลงพื้นที่และติดต่อประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-09)

65.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 744 ครั้ง ยอดสะสม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 จำนวน 3,111 ครั้ง เฉลี่ย 52 ครั้ง / จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2563 สำนักงานเขตได้เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5,064 ป้าย ประเภทป้ายฯที่จัดเก็บได้มากที่สุดคือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร /ป้ายคนถือ จำนวน 2,701 ป้าย รองลงมาคือป้ายฯอื่น จำนวน 2,257 ป้าย เขตที่จัดเก็บป้าย ได้มากที่สุด คือ เขตบางกะปิ เก็บป้ายฯได้ จำนวน 1,086 ป้าย เขตที่เก็บเงินค่าเปรียบเทียบปรับได้มากที่สุด คือ เขตพระโขนง จำนวนเงิน 120,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-19)

55.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะฯ เดือนมกราคม 2563 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเขตได้จัดเก็บป้ายฯ รวมป้ายใน กทม. ทั้งสิ้น 3,316 ป้าย จับ-ปรับ(คดี) 193 ราย ค่าเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 604,300 บาท สำนักงานเขตที่เก็บป้ายได้สูงสุด ได้แก่ เขตห้วยขวาง จำนวน 397 ป้าย สำนักงานเขตที่เก็บค่าเปรียบเทียบปรับได้สูงสุดได้แก่ เขตสะพานสูง จำนวนเงิน 175,000 บาท ประเภทป้ายที่เก็บได้มากที่สุดคือป้ายอื่นๆ จำนวน 1,915 ป้าย รองลงมาคือป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ จำนวน 1,176 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-14)

45.00

14/1/2563 : สนท.ได้ตรวจสอบตามโครงการถนนปลอดป้ายโฆษณา เดือนธันวาคม 2562 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายผิดกฎหมาย และสำนักงานเขตได้รายงานการจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 2,612 ป้าย ประเภทป้ายที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ ป้ายอื่น ๆ จำนวน 1,345 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : -สนท.ได้ออกตรวจเดือน พ.ย.2562 ขณะตรวจสอบ พบป้ายฯ จำนวน 8 ป้าย บริเวณถนนนวมินทร์ จึงได้ประสาน สนข.บึงกุ่ม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นถนนปลอดป้ายฯตามโครงการฯ - ค่าปรับเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 800,100 บาท สนข.ที่จัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด คือ สนข.สะพานสูง - ค่าปรับเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานเขตอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ปัญหาในการดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูลป้าย คือ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการรายงานประจำวัน กับ เจ้าหน้าที่รายงานค่าปรับประจำเดือน ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้รับรายงานคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ /จัดทำแผน Action Plan กับแผนการตรวจพื้นที่ของสำนักงานตรวจและบังคับการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน/ศึกษาการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน /สนท.ได้ออกตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ เดือนตุลาคม 2562 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1.จัดทำโครงการ แผนการดำเนินการ คำสั่งมอบหมายงาน 2.สนท.ได้ออกตรวจในถนนที่กำหนดเป็นถนนปลอดป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2586

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2586

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1434

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **