ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต(2563) : 15000000-2587

สํานักเทศกิจ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โดยที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ ทำให้เกิดการเพิ่มของประชากรในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดปัญหาแก่กรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สำนักเทศกิจ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขตได้ดำเนินการโดยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นผลให้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน เห็นควรจัดทำโครงการตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ บริเวณจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ และร่วมกับสำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้ ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการควบคุมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต จำนวนครั้งของการออกตรวจจุดกวดขัน ผู้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขต (เป้าหมาย 100 ครั้ง/จุด/ปี) ผลลัพธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สนท.ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8,678 ครั้ง เฉลี่ย 137 ครั้ง/จุด/ปี สนข.พบผู้ทิ้งขยะ 232 ราย ว่ากล่าว 72 ราย จับ-ปรับ 160 ราย เป็นเงิน 154,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : สนข.พบผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะ 20 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 6 ราย จับ-ปรับ 14 ราย เป็นเงิน 11,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-04)

95.00

4/8/2563 : เดือน ก.ค. 2563 สนท.ออกตรวจจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 722 ครั้ง สนข.พบผู้ทิ้งขยะ จำนวน ราย ว่ากล่าวตักเตือน ราย จับ-ปรับ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : เดือน มิ.ย. 2563 สนท.ออกตรวจจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 805 ครั้ง สนข.พบผู้ทิ้งขยะ จำนวน 25 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 5 ราย จับ-ปรับ 20 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 13,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-24)

85.00

24/6/2563 : เดือน พ.ค. 2563 สนท.ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 800 ครั้ง สนข.พบผู้ทิ้งขยะ ฯ จำนวน 25 คน แบ่งเป็น ว่ากล่าวตักเตือน 6 ราย จับ-ปรับ 19 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-02)

85.00

2/6/2563 : สนท.ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะฯในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน พ.ค. 2563 จำนวน 800 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : สนข.รายงานผลการจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือน เม.ย.2563 ตักเตือน 5 ราย จับ-ปรับ 18 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 21,300บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-05)

80.00

5/5/2563 : สนท.ได้ตรวจจุดกวดขัันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ พื้นที่กรุงเทพฯ เดือน เม.ย.63 จำนวน 1,049 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-28)

75.00

28/4/2563 : สำนักเขตได้รายงาน พบผู้ทิ้งขยะฯ เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 17 ราย ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 3 ราย จับ-ปรับ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 15,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-09)

75.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ออกตรวจจุดวกวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะ เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 714 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สนท.ได้ออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับฯ เดือน ก.พ.2563 จำนวน 744 ครั้ง และวันที่ 1-30 มี.ค.2563 จำนวน 714 ครั้ง 2.สนข.พบผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือน ก.พ.2563 จำนวน 17 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 6 ราย จับ-ปรับ 11 ราย เป็นเงิน 13,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เดือน มี.ค. 2563 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจและบังคับการ 3 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ โดยการกักบริเวณตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 เป็นระยะเวลา 14 วัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื้อป้องกันมิให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย ตามหนังสือส่วนตรวจและบังคับการ 3 ลงวันที่ 19 มี.ค.2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-09)

70.00

9/3/2563 : สนท. ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือน ก.พ. จำนวน 744 ครั้ง มียอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.62- ก.พ. 63 จำนวน 3,111 ครั้ง เฉลี่ย 52 ครั้ง / จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-19)

65.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ สนท.ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับฯ เดือน ม.ค. 2563 จำนวน 1,032 ครั้ง สำนักงานเขตพบผู้กระทำผิดโดยการทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 21 ราย ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 8 ราย จับ-ปรับ จำนวน 13 ราย จำนวนเงินค่าเปรียบเทียบปรับ 13,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน ธ.ค.2562 พบผู้กระทำความผิด 15 ราย แบ่งเป็น ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 3 ราย จับ-ปรับ จำนวน 12 ราย ค่าปรับเป็นเงิน 9,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-14)

60.00

14/1/2563 : สนท.ได้ตรวจสอบจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 660 ครั้ง เฉลี่ย 11 ครั้งต่อเดือน สำนักงานเขต พบผู้กระทำความผิด จำนวน 10 ราย โดยได้ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 10 ราย ไม่มีผลการเปรียบเทียบปรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-11)

50.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ สนท. ได้ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 59 จุด และได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระดับดีมาก 4.80 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ/จัดทำแผนAction Plan และแผนการตรวจพื้นที่/คำสั่งมอบหมายงาน/ตรวจสอบจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่ 50 เขต/เขียนโปรแกรมการรายงานผลผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่/ศึกษาการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1.จัดทำโครงการ แผนการดำเนินการ คำสั่งมอบหมายงาน แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 2.ตรวจสอบข้อมูลจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 3.ปรับปรุงโปรแกรมการรายงานผล ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2587

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2587

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1436

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 4.51

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
4.80

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **