ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว(2563) : 15000000-2588

สํานักเทศกิจ : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นายหยก ดีเมฆ และนางสาวหัสญา เกตุสุวรรณ์ โทร. 3347-49

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่องเที่ยว อันดับที่ 1 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 3 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยวขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 2. เพื่อตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 3. เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 4. เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีเหตุจำเป็น 5. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว ทันที ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่ดำเนินการ 1.1 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร เช่น รอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หน้าโรงละครแห่งชาติ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท้องสนามหลวง และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น 1.2 สถานที่ท่องเที่ยวเขตดุสิต ได้แก่ วัดเบญจมบพิตร เป็นต้น 1.3 บริเวณเยาวราช 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าชุดผู้ควบคุมและพนักงานเทศกิจ ส1 หรือ ส2 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยอยู่การกำกับ ดูแลของผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 78 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 75 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 72 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : :ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 60 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 250 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-24)

50.00

24/1/2563 :ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 48 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 200 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 :ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 36 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 150 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 :ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 24 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 100 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

2019-10-29 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 12 ครัง : บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แผนการตรวจ/เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถาม/เก็บแบบครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุป/รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ทอดแบบทดสอบ/เก็บแบบครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุป/รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1438

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 4.5100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **