ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิจารณาคดีปกครองตามแนวทางหนังสือคู่มือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(2563) : 15000000-2589

สํานักเทศกิจ : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางปราณิศา นีระพล โทร.3369

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการคดีปกครองนั้นเป็นกรณีที่กรุงเทพมหานคร , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการสำนัก , สำนัก , ผู้อำนวยการเขต , สำนักงานเขต หรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและต้องดำเนินการแก้ต่างคดีโดยมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินการ แต่ก่อนจะดำเนินการได้ นิติกรสำนักเทศกิจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดีต้องดำเนินการร่างใบมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , ผู้อำนวยการสำนัก , ผู้อำนวยการเขตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงนามในใบมอบอำนาจเพื่อให้พนักงานอัยการใช้ในการแก้ต่างคดีและใบมอบอำนาจให้นิติกร สำนักเทศกิจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ , ตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี และทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารเพื่อให้นิติกรสำนักเทศกิจตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนเป็นข้อมูลให้พนักงานอัยการใช้ประกอบการแก้ต่างคดี เพื่อให้ครบถ้วนตามประเด็นในคำฟ้อง , จัดทำนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการในการแก้ต่างคดีและจัดทำหนังสือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามถึงอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้น ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนด หากดำเนินการล่าช้าก็จะมีผลเสียแก่คดีและราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดี กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้รับการพิจารณาและส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีโครงการการจัดทำหนังสือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้แก่ นิติกร กองนิติการ และบังคับคดีสำนักเทศกิจ ในการแนะนำให้ความรู้และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต อันจะทำให้การดำเนินคดีปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

15090400/15090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อมีคู่มือในการแนะนำให้ความรู้แก่นิติกร สำนักเทศกิจ และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 2. เพื่อให้การจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดี กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

คดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ มีคู่มือในการแนะนำให้ความรู้แก่นิติกร สำนักเทศกิจ และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำหนังสือคู่มือแก้ต่างคดีปกครอง และแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการพิจารณาคดีปกครอง และจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1440

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ต่างคดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **