ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายเทศกิจ(2563) : 15000000-2590

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจมีภารกิจหน้าที่ในด้านการสืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีทุกประเภทที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยุ่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธาและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานคดี ซึ่งกฎหมายที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบกับประชาชน ได้แก่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่คำพิพากษา คำวินิจฉัย โดยการพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากคำพิพากษา คำวินิจฉัยของศาล เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องมาสรุปย่อเป็นประเด็น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิชาการด้านกฎหมายเทศกิจแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง สามารถบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และใช้อำนาจหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาคารและกฎหมายปกครอง และผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.จำนวนชุดความรู้ด้านกฎหมายที่เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 ชุดความรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำนักเทศกิจจัดทำชุดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคาร 12 ชุดความรู้ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักเทศกิจ รวบรวมแบบทดสอบความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต ที่ทำการทดสอบความรู้ และได้ส่งผลการทดสอบมายังสำนักเทศกิจ 255 คน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายโยธาสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-27)

99.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมแบบทดสอบความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ทำการทดสอบความรู้ และได้ส่งผลการทดสอบมายังสำนักเทศกิจ 255 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการทดสอบความรู้ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-07-29)

98.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/3834 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แก่สำนักงานเขต จำนวน 2 ชุดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รวมเผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 จำนวน 12 ชุดความรู้ ครบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/2769 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แก่สำนักงานเขต จำนวน 2 ชุดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รวมเผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 จำนวน 10 ชุดความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-26)

90.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/2372 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แก่สำนักงานเขต จำนวน 2 ชุดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รวมเผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ชุดความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-24)

85.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/1899 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนเมษายน 2563 แก่สำนักงานเขต จำนวน 2 ชุดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รวมเผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 จำนวน 6 ชุดความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/1502 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2563 แก่สำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดความรู้และแบบทดสอบตาม QR code ที่ปรากฏในหนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/0877 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แก่สำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดความรู้และแบบทดสอบตาม QR code ที่ปรากฏในหนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-30)

65.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและตรวจสอบรายละเอียดของชุดความรู้ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดความรู้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดประชุมคณะทำงานเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายเทศกิจ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะทำงานจัดทำชุดความรู้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ความรู้ สนข.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2590

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2590

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1442

ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาคารและกฎหมายปกครอง และผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
94.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **