ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ (2563) : 15000000-2597

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

พ.จ.อ.วชิรศักดิ์ บัวคล้ายรัตนชัย โทร. 3343

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล และระบบข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สายงานด้านเทศกิจ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากที่เป็นปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านกำลังคน และการวางแผนการจัดการฝึกอบรม สามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม และเหมาะสม

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและประวัติการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สายงานด้านเทศกิจ 2. เพื่อใช้ประกอบการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง 3. เพื่อจัดเก็บประวัติข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สายงานด้านเทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักเทศกิจมีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล และระบบข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สายงานเทศกิจ จำนวน 1 ระบบ 2. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สายงานเทศกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวน 5,303 รายชื่อ (รายชื่อซ้ำซ้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอบรมหลายโครงการ) ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.การจัดทำระบบ สำนักเทศกิจได้ดำเนินการออกแบบสร้าง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดเก็บ การค้นหา และสรุปรายงานผลข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฯ โดยได้สำรวจข้อมูลจากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อ สืบค้น และแสดงผลจากฐานข้อมูล รวมทั้งมีการทดลองใช้งานระบบ 2.การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ สำนักเทศกิจได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัด สำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จำนวนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด มีทั้งสิ้น 5,303 รายชื่อ (รายชื่อซ้ำซ้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอบรมหลายโครงการ) อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ เข้าสู่ระบบ จำนวน 1,000 รายชื่อ ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมด้านเทศกิจเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการจัดฝึกอบรม ถูกยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากชะลอการจัดฝึกอบรม เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างลองบันทึกข้อมูล แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบของระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลประวัติไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบของระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการวิเคราะห์ ออกแบบ และขอบเขตการทำงานของระบบสารสนเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจข้อมูล จากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของระบบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อ สืบค้น และแสดงผลจากฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูล ของปีงบ ประมาณ 2560-2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ทดสอบการใช้ระบบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2597

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2597

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1444

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **