ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service)(2563) : 15000000-2603

สํานักเทศกิจ : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายวิรัตน์ สายแวว โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการรณรงค์ ส่งเสริม เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ และคูคลอง และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาให้แม่น้ำเจ้าพระยา มีความสะอาด สวยงาม ประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณโดยรอบ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของตนเอง 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเก็บมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งจุดสกัดในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อไม่ให้วัชพืชไหลเข้าเขต กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่สำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ทางเดินริมน้ำสวนสันติชัย ปราการ เขตพระนคร และศาลาริมน้ำหน้าสำนักเทศกิจ เขตธนบุรี 3. จัดชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้สัญจรทางน้ำและนักท่องเที่ยว บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร วัดอรุณราชวรารามราช-วรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ และห้างสรรพสินค้า ไอคอน สยาม เขตคลองสาน 4. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย บทลงโทษ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมาย 6. เรือตรวจการณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจจัดเก็บมูลฝอย ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-05)

90.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-08)

60.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไ่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-10)

40.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฎิบัติตามแผนฯ ดังนี้ 1. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณกองอำนวยการร่วมท่าเรือท่าพระจันทร์ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาราณภัย 2. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์ ห้าง ICON SIAM ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาราณภัย 3. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายรักษ์เจ้าพระยาร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาราณภัยและสำนักการโยธา 4. จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube จำนวน 1 คลิป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2.จัดทำแผนการดำเนินงานและคำสั่งมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการ รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2603

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2603

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1450

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย 1 คลิป/เดือน : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ 1 คลิป/เดือน : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 คลิป/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **