ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิจารณาคดีปกครองตามแนวทางหนังสือคู่มือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(2563) (บันทึกครั้งที่ 2) : 15000000-2610

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปราณิศา นีระพล โทร.3369

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดี กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้รับการพิจารณาและส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีโครงการการจัดทำหนังสือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้แก่ นิติกร กองนิติการ และบังคับคดีสำนักเทศกิจ ในการแนะนำให้ความรู้และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต อันจะทำให้การดำเนินคดีปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อมีคู่มือในการแนะนำให้ความรู้แก่นิติกร สำนักเทศกิจ และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต 2. เพื่อให้การจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดี กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

คดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ มีคู่มือในการแนะนำให้ความรู้แก่นิติกร สำนักเทศกิจ และนิติกร สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ตุลาคม 2562 ได้รับอนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำหนังสือคู่มือแก้ต่างคดีปกครอง และแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการพิจารณาคดีปกครอง และจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 คณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างคู่มือฯ สรุปร่างพิจารณาแก้ไข จัดพิมพ์ และจัดส่งไฟล์หนังสือคู่มือฯ เพื่อเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จัดทำหนังสือประสานขอความร่วมมือสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครในการเร่งรัดจัดส่งคำสั่งศาลปกครอง มกราคม - สิงหาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามาทั้งหมด ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562 เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2730/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 2732/2562 3. คดีหมายเลขดำที่ 2718/2562 4. คดีหมายเลขดำที่ 2720/2562 5. คดีหมายเลขดำที่ 2727/2562 6. คดีหมายเลขดำที่ 2729/2562 7. คดีหมายเลขดำที่ 2721/2562 8. คดีหมายเลขดำที่ 2723/2562 9. คดีหมายเลขดำที่ 111/2562 เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.30/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 281/2563 3. คดีหมายเลขดำที่ 1758/2562 4. คดีหมายเลขดำที่ 130/2563 5. คดีหมายเลขดำที่ 332/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 331/2563 2. คดีหมายเลขดำที่ 967/2563 3. คดีหมายเลขดำที่ 710/2563 เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 611/2563 เดือนสิงหาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.34/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 1078/2563 กองนิติการและบังคับคดีได้รับคดีปกครองเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติ แก้ต่างคดีจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 โดยกลุ่มงานบังคับคดี 3 ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการกองนิติการและบังคับคดีทราบทุกเดือน และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ทุก 3 เดือน (เดือนธันวาคม 2562, เดือนมีนาคม 2563, เดือนมิถุนายน 2563, เดือนกันยายน 2563) เรียบร้อยแล้ว สรุป ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. คู่มือการแก้ต่างคดีปกครองกรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จำนวน 1 เล่ม ดำเนินการจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 2. ร้อยละของคดีปกครองที่ได้รับการพิจารณาและส่งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติแก้ต่างคดี ช่วงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2563 ได้รับคดีปกครองเข้ามาทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

2020-8-25 :-เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง -เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง -เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง -เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ -เดือนกรกฎาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง -เดือนสิงหาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 2 เรื่อง คดีหมายเลขดำที่ ส.34/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ คดีหมายเลขดำที่ 1078/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯ แล้ว รวมคดีปกครองทั้งหมด 24 เรื่อง สรุป กองนิติการและบังคับคดีได้ดำเนินการพิจารณาคดีปกครองและจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดีประจำเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 23 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : -เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง -เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง -เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง -เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ -เดือนกรกฎาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง คดีหมายเลขดำที่ 611/2563 มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว รวมคดีปกครองทั้งหมด 22 เรื่อง สรุป กองนิติการและบังคับคดีได้ดำเนินการพิจารณาคดีปกครองและจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดีประจำเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 จำนวน 22 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : -เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง -เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง -เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง -เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ รวมคดีปกครองทั้งหมด 21 เรื่อง สรุป กองนิติการและบังคับคดีได้ดำเนินการพิจารณาคดีปกครองและจัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ต่างคดีประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 จำนวน 21 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 3 เรื่อง ของเดิม 18 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 21 เรื่อง แล้วเสร็จ 15 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือนมกราคม 2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 ...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 ...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งหมด 9 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2730/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 2732/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2718/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำที่ 2720/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำที่ 2727/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 6. คดีหมายเลขดำที่ 2729/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 7. คดีหมายเลขดำที่ 2721/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 8. คดีหมายเลขดำที่ 2723/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 9. คดีหมายเลขดำที่ 111/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2563 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.30/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำที่ 281/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. คดีหมายเลขดำที่ 1758/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำที่ 130/2563...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำที่ 332/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 331/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำที่ 967/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. คดีหมายเลขดำที่ 710/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-23)

75.00

23/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 5 เรื่อง ของเดิม 13 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 18 เรื่อง แล้วเสร็จ 14 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือนมกราคม 2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 ...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 ...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งหมด 9 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2730/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 2732/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2718/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำที่ 2720/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 5. คดีหมายเลขดำที่ 2727/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 6. คดีหมายเลขดำที่ 2729/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 7. คดีหมายเลขดำที่ 2721/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 8. คดีหมายเลขดำที่ 2723/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 9. คดีหมายเลขดำที่ 111/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนเมษายน 2563 มีทั้งหมด 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.30/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คดีหมายเลขดำที่ 281/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. คดีหมายเลขดำที่ 1758/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 4. คดีหมายเลขดำที่ 130/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. คดีหมายเลขดำที่ 332/2563...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-25)

70.00

25/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 9 เรื่อง เดิม 4 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 13 เรื่อง แล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือนมกราคม 2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 ...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562...มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งหมด 9 เรื่อง 1.คดีหมายเลขดำที่ 2730/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.คดีหมายเลขดำที่ 2732/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.คดีหมายเลขดำที่ 2718/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.คดีหมายเลขดำที่ 2720/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 5.คดีหมายเลขดำที่ 2727/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 6.คดีหมายเลขดำที่ 2729/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 7.คดีหมายเลขดำที่ 2721/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 8.คดีหมายเลขดำที่ 2723/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ 9.คดีหมายเลขดำที่ 111/2562...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-26)

65.00

26/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ 1 เรื่อง ของเดิม 3 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด 4 เรื่อง แล้วเสร็จ 3 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 1 เรื่อง ดังนี้ ประจำเดือนมกราคม 2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563.....มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563.....มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าฯแล้ว 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563.....มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างฯถึงผู้ว่าฯแล้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งหมด 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563.....อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-01-24)

62.00

2020-1-24 : เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างคู่มือฯ สรุปร่างพิจารณาแก้ไข จัดพิมพ์ และจัดส่งไฟล์หนังสือคู่มือฯ เพื่อเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จัดทำหนังสือประสานขอความร่วมมือสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครในการเร่งรัดจัดส่งคำสั่งศาลปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างคู่มือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำหนังสือคู่มือแก้ต่างคดีปกครอง และแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการพิจารณาคดีปกครอง และจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ/ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการยกร่างคู่มือฯ สรุปร่างพิจารณาแก้ไข
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้ง/เผยแพร่คู่มือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพิจารณาคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2610

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2610

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1440

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ต่างคดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **