ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2563) ครั้งที่ 2 : 15000000-2614

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวันธนา คงประเสริฐ โทร. 02 4650532 ต่อ 3323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละไตรมาส - งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,613,578 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 37,227,437.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41 หมายเหตุ รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ได้รับอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 11,500,000 บาท 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,286,174 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 8,286,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,899,752 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,513,611.43 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 97.04 - หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้หน่วยงานชะลอการดำเนินการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักเทศกิจ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1304/4790 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อก่อหนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ เป็นเงิน 11,500,000 บาท และให้สำนักเทศกิจ ตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมสะสมดังกล่าวให้ครบถ้วนไม่เกินปีงบประมาณถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-15)

80.00

15/9/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 52,219,578 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 36,649,842.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.18 หมายเหตุ รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 21,050,033 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 21,050,033 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,269,611 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 57,699,875.16 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 ร้อยละ 78,.75

** ปัญหาของโครงการ : รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-19)

65.00

19/8/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 60,271,644 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 29,795,149.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.43 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 19,631,671 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 19,631,671 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 79,903,315 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 49,426,820.83 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 61.86

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 60,271,644 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 27,065,893.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.91 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 19,233,925 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 19,1557,649 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 79,505,569 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 46,223,542.08 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 58.14

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-23)

55.00

23/06/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 23,494,884.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.59 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 17,757,636 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 17,681,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,254,080 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,176,244.02 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 51.31

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-21)

50.00

21/05/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 20,877,949.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.41 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 16,609,912 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 16,533,636 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 79,106,356 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 37,411,585.06 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 47.29

** ปัญหาของโครงการ :/ชะลอดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-21)

45.00

21/4/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 18,382,677.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 16,048,839 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 15,972,563 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 78,545,283 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,355,240.65 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 43.74

** ปัญหาของโครงการ :21/04/2563 - ชะลอดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสื่งก่อสร้าง) จำนวน 13,555,000 บาท รายการปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ ดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท คงเหลือ 2,055,000 บาท ยังไม่มีเงินประจำงวด 2. หมวดรายจ่ายอื่น รวม 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,238,800 บาท 2.1 งานศูนย์วิทยุสื่อสารกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 284,400 บาท 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 284,400 บาท 2.2 งานบริหารทั่วไปด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 220,000 บาท 2.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 220,000 บาท 2.3 งานนโยบายและแผนงาน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 2,734,400 บาท 2.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน เป็นเงิน 582,400 บาท 2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) เป็นเงิน 820,000 บาท 2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานของสายงานเทศกิจ เป็นเงิน 548,000 บาท 2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นเงิน 784,000 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,751,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 16,376,234.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.10 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 14,866,298 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 14,790,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77,617,492 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,166,256.23 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 40.15

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

/ 30/10/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,560,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 373,169.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 455,559 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 455,559 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 1.32 / 24/11/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 2,669,270.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1,938,205 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 1,938,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,569,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,607,475.69 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 7.14 / 27/12/2562 : 27/12/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,027,140 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 3,027,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,658,835 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,494,997.01 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.89 / 28/01/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 9,251,397.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 12,708,046 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 12,413,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.68 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,339,741 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,664,762.83 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 28.76 / 24/2/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,498,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 12,751,321.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 13,329,523 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 13,034,842 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.79 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,827,717 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 25,786,163.58 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 34.01

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2614

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2614

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1445

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.7900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.89

100 / 100
2
2.81

100 / 100
3
3.59

0 / 0
4
6.79

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **