ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชั่น : 15000000-2627

สํานักเทศกิจ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาววริยา แก้วชุมพล โทร. 3341

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพให้นักท่องเที่ยวทราบผ่านแอปพลิเคชั่น Happy Bangkok ขึ้น โดยคำนึงว่านักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญได้สะดวกรวดเร็วและทันการณ์ยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ใช้เตรียมตัวป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในมหานครแห่งนี้

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทราบผ่านแอปพลิเคชั่น 2.2 เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบายใจและปลอดภัย 2.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และรายละเอียด ที่สำคัญด้านความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ปีละจำนวน 1 ช่องทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Happy Bangkok เพื่อแจ้งนักท่องเที่ยวทราบเมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชั่น และออกแบบโครงสร้างการเผยแพร่ข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : สำนักเทศกิจประสานสำนักงานการต่างประเทศ แปลข้อความเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัย ก่อนเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัยและรวบรวมข้อมูล
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำชุดข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ต้องการเผยแพร่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำชุดข้อมูลออกเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2627

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2627

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1478

ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง/ปี : 1

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง/ปี : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

95 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **