ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสานเสวนาเพื่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเทศกิจ : 15000000-2638

สํานักเทศกิจ : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นายปฏิญญา แสงนิล โทร.0 2465 5105 ต่อ 3354

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจในฐานะหน่วยงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนวิชาการด้านกฎหมายแก่สำนักงานเขตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลัก อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เห็นว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางเดียวกัน จำเป็นต้องส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักอนามัย และสำนักงานเขต

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักอนามัย และสำนักงานเขต อันจะนำไปสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ณ สำนักงานเขต แบบไป-กลับ จำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย รวม 350 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-22)

25.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการเสวนา และกำหนดจัดเสวนาในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-22)

15.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการสานเสวนาเพื่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเทศกิจ จากปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชาตรี วัฒนเขจร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) โดยลักษณะโครงการเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต สำนักการโยธา สำนักอนามัย และสำนักเทศกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้ไขโครงการ ก่อนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติ โดยปรับลดจำนวนครั้งของการเสวนาลง จาก 11 ครั้ง ลดลงเหลือ 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : ปรับแก้ไขโครงการ ก่อนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2638

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2638

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามภารกิจได้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **